Skocz do zawartości

Regulamin


REGULAMIN
nagie-piekno.pl

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulamin) ustanowiony jest dla serwisu nagie-piekno.pl pozostającego własnością spółki BlueWine Media Agency z siedzibą w Piekarach Śląskich 41-940, ul. Bytomska 184 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gliwice, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000731930, NIP:4980268646, REGON: 380260778, o kapitale zakładowym w kwocie 5 000 zł, zwanej dalej „Firmą”.

§ 1
DEFINICJE

O ile w niniejszym Regulaminie występują następujące zwroty, należy rozumieć je następująco:

1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę oraz prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z tych usług. Zabrania się edytowania, łamania, dodawania lub/i usuwania części zasad określonych przez niniejszy dokument.
2. Serwis Internetowy – dostępna pod adresem *.nagiepiekno.pl platforma internetowa, na korzystanie z której Użytkownik wyraża zgodę.
3. Login – podstawowy adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Login przyznawany jest na czas nieokreślony i stanowi podstawę identyfikacyjną Użytkownika w trakcie użytkowania zasobów firmy, a jego zmiana jest możliwa jedynie przez firmę lub/i administratora wyznaczonego przez firmę wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności.
5. Administrator -  spółka BlueWine Media Agency z siedzibą w Piekarach Śląskich 41-940, ul. Bytomska 184 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gliwice, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000731930, NIP:4980268646, REGON: 380260778,
6. Firma - BlueWine Media Agency z siedzibą w Piekarach Śląskich 41-940, ul. Bytomska 184 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gliwice, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000731930, NIP:4980268646, REGON: 380260778, z kapitałem zakładowym w kwocie 5000 zł.
7. Konto Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień pozwalających Użytkownikowi na pełny dostęp do Serwisu Internetowego. Konto tworzone jest w procesie rejestracji.
8. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Firmę, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bez jednoczesnej obecności stron.
9. Dane Osobowe - to zbiór danych administrowanych przez Firmę zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia, płeć, data rejestracji, Nick, indywidualny ID, określone zainteresowania oraz wszelkie dane niezbędne dla prawidłowego udostępniania Zasobów przez firmę. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane kontaktowe obejmują również nazwę i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
10. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu Internetowego.
11. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę lub jej Partnera za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
12. Zasoby – wszystkie realizowane przez Serwis Internetowy Usługi lub/i zaplecze administracyjne, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach akceptacji niniejszego Regulaminu.
13.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 2
REGULAMIN

1. Regulamin określa rodzaj oraz zakres podstawowych praw i obowiązków Firmy i Użytkowników Serwisu Internetowego. Regulamin określa warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wymagania techniczne software i hardware którymi posługuje się Użytkownik niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Firmy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Zasobów Firmy, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, jego zaakceptowania, a następnie przestrzegania jego postanowień.
4. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu Rejestracji podczas procesu rejestracji.
5. Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Regulamin może ulec zmianie. Użytkownik, który aktualnie korzysta z danej usługi, albo którego z racji zawartej z usługodawcą stosunku cywilno-prawnego wiążą jeszcze określone postanowienia dotychczasowego regulaminu ma prawo do odstąpienia od postanowień regulaminu, natychmiastowego zaprzestania korzystania z Zasobów Firmy lub pozostania przy dotychczasowych warunkach świadczenia usług (jeśli jest taka możliwość), bez nakładania na niego z tego tytułu jakiś dodatkowych obciążeń.
7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić pisemnie o tym fakcie Firmę lub/i Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
8. O zmianie Regulaminu Każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora w wiadomości systemowej dostępnej w Serwisie Internetowym lub/i na stronie Serwisu Internetowego o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
9. W przypadku, gdy zmiany regulaminu nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, ma on prawo do rezygnacji z korzystania z Zasobów Firmy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, który usunie dane oraz Konto Użytkownika.
10. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na Użytkowniku ciążą jakiekolwiek zobowiązania lub odpowiedzialność względem Firmy, wtedy po ich spełnieniu, konto zostanie usunięte. Do czasu usunięcia konto zostaje ono zablokowane administracyjnie, co uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Firmy.
11. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w celu upoważnienia Firmy do przekazania danych Użytkownika następującym Partnerom współpracującym z Firmą:

Afillme Sp. z o.o.; ul. Dunikowskiego 10 44-100 Gliwice; KRS0000514179; NIP6312653778, ADC GROUP SP Z O O; Ruska 37/38, 50-079 Wrocław; KRS0000435013; NIP 8842746129, ADC GROUP SP. Z O. O. SP. K.; Ruska 37/38, 50-079 Wrocław; KRS0000605858; NIP897 18 20 856, Aerotunel Sp. z o.o Sp.K.; Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa; KRS0000587608; NIP525 253 35 08, Afilo Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa; KRS 0000179408; NIP 9542247411, Agora S.A; ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa; KRS 0000059944; NIP 5260305644, All4Affiliate Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 89 02-952 Warszawa; KRS0000385857; NIP1080011063, Audience Network Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa; KRS0000524099; NIP9512384089, Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inflancka 4b, 00-189 Warszawa; KRS0000011017; NIP5271845338, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A Inflancka 4b, 00-189 Warszawa; KRS0000009857; NIP5260209998, BeDigital sp. z o.o. Al. Pokoju 1A 31-548 Kraków; KRS0000687827; NIP6751600206, Codemedia SA ul. Rolna 175B, 02-729 Warszawa; KRS0000368274; NIP5252434947, Comperia.pl S.A. ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa ; KRS0000390656; NIP9512209854, Cube Group S.A.Puławska 99A, 02-595 Warszawa; KRS0000306712; NIP6612259531, Detailing Mafia Maciej Parchan    Bajkowa 6, 05-830 Nadarzyn; NIP5342346514, Digital Contact Sp. z o.o Domaniewska 41, 02-672 Warszawa; KRS0000511869; NIP5213673010, EMAIL NETWORK Sp. z o. o. Budynek Focus wejście „C”,Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa; ; KRS0000153552; NIP1230977443, FIRSTLY Sp. z o.o. Al. Reymonta Władysława 12 A, 01-842 Warszawa; KRS0000703056; NIP1182157497, FIRSTLY Sp.z o.o. Sp.k.    Al. Reymonta Władysława 12 A, 01-842 Warszawa; KRS0000721938; NIP1182168087, FISH TANK Sp. z o.o. ul. Ksawerów 3 02-656 Warszawa; KRS0000632499; NIP5272777047; HAVAS MEDIA SP Z O O Marynarska 15, 02-674 Warszawa; KRS0000033683; NIP5213096067, INIS sp. z o.o. ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik; KRS0000366948; NIP6423128785; Intredo Ltd Spółka Komandytowa; 7A Sir Luigi Camilleri Street, Sliema SLM 1843, Malta; 0000585583; NIP6772394953; iProspect Polska Sp. z o.o.; ul. Czerska 12,00-732 Warszawa; KRS0000347776; NIP9522081628, K2 MEDIA S A Domaniewska 44A 02-672 Warszawa; KRS0000065596; NIP5272342036; K2 Search Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa; KRS0000296927; NIP5272342036; Kwanko Boulevard du maréchal Joffre 60 92340 Bourg la Reine, France; 440546885; NIPFR50440546885; Media Choice Matyński Sp. J. Powstańców Śląskich 121/211, 53-332 Wrocław; KRS0000481270; NIP8992747679; Mobile Ad Network Sp. z o.o. Ul. Wandy Rutkiewicz 9 02-956 Warszawa; KRS0000428892; NIP146239883; MOVIads Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przybyszewskiego 38/2, 01-824 Warszawa; KRS0000585470; NIP1182114720; Mr Target spółka z o.o. ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik; KRS0000387210; NIP6423157605, Novem sp. z o.o. ul. XX Pijarów 5,31-466 Kraków; KRS0000267639; NIP6772280250, Omnicom Media Group Sp. z o.o.    ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa; KRS0000029777; NIP5220005657, One Horizon Sp. z o.o.    Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa; KRS0000602989; NIP1132903260, ONLY SMART ACTIONS SP. Z O.O.    ul. Łomiańska 5A, 01-685 Warszawa; KRS0000709728; NIP1182161122, Optimise Media Poland Sp. z o.oulica Aleje Jerozolimskie 107 02-011 Warszawa; KRS0000310668; NIP5272583283, Reprise Media Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa; KRS0000414239; NIP5213628742, ROImedia Stępniak i Wspólnik sp.j. ul. Wrocławska 7a/16, 01-493 Warszawa; KRS0000335209; NIP5252460519, Sales & More S.A. ul. Bednarska 7 00-310 Warszawa; KRS0000307674; NIP5213486940, SalesTube Sp z o. o ul.  al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa; KRS0000342741; NIP5213546872, Sarigato sp. z o.o. Adama Vetulaniego 14/1 31-226 Kraków; KRS0000399231; NIP6762449931, SMEBUSINESS PL SP Z O O ul. Domaniewska 47/10  02-672 Warszawa; KRS0000475000; NIP5213654248, SMG Poland Sp. z o.o.    Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa; KRS0000034524; NIP5252219137, STRÖER DIGITAL OPERATIONS Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa; KRS0000433171; NIP7010355010, Ströer Media Sp. z o.o. Sp. komandytowa    Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa; KRS0000032465; NIP7010311969, Tarsago Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 4102-672 Warszawa; KRS0000070510; NIP5261001610, TOGETHERDATA SP Z O O Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa; ; KRS0000599755; ; NIP5272758630, TradeDoubler SP Z O O ul. Piękna 28/34, 00-547 Warszawa; KRS0000217512; NIP5262789066, TRADETRACKER POLAND SP Z O O ul. Rolna 175 B ; 02-729 Warszawa; KRS0000372257; NIP5213587865, Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o. Zapora 25, 43-382 Bielsko-Biała; KRS0000098723; NIP5212968973, ZENITHOPTIMEDIA GROUP SP Z O.O.    ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa; KRS0000127844; NIP5272384023; SARE SA; ul. Raciborska 35a 44-200 Rybnik; KRS0000369700; NIP: 6422884378, TwoGecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288, NIP: 5223064666, REGON: 364631106; Invision Power Services, Inc.; PO Box 2365; Forest, VA 24551.

Wyrażenie zgody jest niezbędne do realizacji celów tożsamych z wskazanymi w niniejszym regulaminie. Dodatkowo zgoda obejmuje przetwarzanie danych przez Partnerów w celach marketingu przy wykorzystaniu teleinformatycznych urządzeń końcowych. W sytuacji przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, wobec którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO, Administrator oświadcza, iż spełnione zostaną warunki z art. 46 lub art. 49 RODO, zezwalające na takie przekazanie.

Udzielona zgoda dotyczy również klientów bezpośrednich Parterów firmy w tym, lecz nie jedynie:
……………………………
…………………….. 
12. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Firma ma prawo podjąć wszelkie działania i środki, jakie uważa za konieczne i stosowne, włącznie z rozwiązaniem umowy, karami pieniężnymi oraz przekazaniem sprawy odpowiednim organom władz państwowych.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego, Użytkownik wyraża zgodę na administrowanie lub/i przechowywanie przy wykorzystaniu zaplecza technologicznego Firmy niezbędnych do świadczenia usług danych obejmujących:
a. Dane Osobowe w tym login będący adresem e-mailowym użytkownika oraz datę urodzenia;
b. Adres IP urządzenia z którego użytkownik łączy się z Serwisem Internetowym
c. Pozostałe niezbędne do świadczenia usług w oparciu o regulamin dane takie jak: 
-Nick
-Indywidualny ID
-Data rejestracji
-Imię
-Płeć
-Miasto.
d. Pozostałe dane umożliwiające profilowanie reklam na podstawie deklaratywnej, czyli podanej przez Użytkownika w procesie rejestracji oraz behawioralnej, czyli na podstawie aktywności podczas korzystania z Zasobów Firmy.
2. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego Firma przechowuje na komputerze Użytkownika niezbędne do świadczenia usług pliki cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies Użytkownik znajdzie w Polityce Prywatności, będącej integralną częścią Regulaminu.
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies lub całkowicie je zablokować za pomocą opcji dostępnych w stosowanej przez niego przeglądarce internetowej. Działanie takie będzie wiązało się z ograniczeniem dostępu Użytkownika do Serwisu Internetowego.
4. Serwis Internetowy może zapisywać pliki cookies i informacje o parametrach połączenia w celach analitycznych.
5. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Firma będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

§ 4
UCZESTNICTWO

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego może wymagać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na oznaczonych stronach Serwisu Internetowego.
2. Rejestracja oraz dostęp do Zasobów oferowanych przez Serwis Internetowy są dobrowolne.
3. Dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Regulaminem i Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w osobnym dokumencie na stronie nagie-piekno.pl. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie procesu rejestracji. 
6. Z usług oferowanych przez Serwis Internetowy mogą korzystać Użytkownicy z krajów, w których tego rodzaju działalność nie jest prawnie zakazana.
7.  Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego przez osoby fizyczne jest ukończenie przez osobę fizyczną 18 lat. Oświadczenie o ukończeniu 18 r.ż. jest składane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.
8. Zabronione jest odsprzedawanie konta, jego wynajmowanie i transferowanie.
9. Zabrania się przekazywania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji dotyczących Serwisu Internetowego. Zabrania się działania na szkodę Serwisu w zakresie wizerunku, dobrego imienia, znaków, nazw handlowych oraz rozliczeń finansowych. Działalność Użytkownika opisana w poprzednich zdaniach może spowodować jego odpowiedzialność według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 5
REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje rejestracji.
2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i uzupełnić poprawnie swoje dane.
3. Procedura Rejestracji wymaga podania poprawnego i aktywnego adresu e-mail. Adres e-mail będzie identyfikatorem Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest zabezpieczenie konta pocztowego, gdyż stanowi on oficjalną drogę komunikacji z Administratorem Zasobów oraz jest podstawą weryfikacji Użytkownika.
4. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Użytkowniku. Świadczenie Usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
5. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z nienależytym ustanowieniem lub zabezpieczeniem hasła przez Użytkownika. W celu poprawy bezpieczeństwa danych Firma zaleca tworzenie haseł złożonych z małych i dużych liter alfabetu, cyfr i znaków specjalnych oraz ich okresowej zmiany.  
6. Login i hasło nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Utrata dostępu do powyższych danych lub utrata konta pocztowego oznacza brak dostępu do zarządzania Kontem.
7. Firma gwarantuje, że hasła nie są przechowywane w otwartej postaci i stale podnosi bezpieczeństwo systemu przez stosowanie najnowszych mechanizmów zabezpieczeń.
8. Wyłącznie właściciel Konta może być jego Użytkownikiem.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wszelkich działań zainicjowanych przy użyciu jego konta w szczególności lecz nie tylko w związku z kosztami, szkodami, stratami lub wydatkami poniesionymi przez niego w wyniku jego działalności, zaniedbania, reprezentowania lub oświadczenia.    
2. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wszelkich działań zainicjowanych przy użyciu jego konta w szczególności lecz nie tylko powstałe w wyniku ich działań szkody, a także wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich, organów administracji publicznej i innych organów administracji państwowej.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z Zasobów Firmy, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w Serwisie materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet, jeśli Firma lub jej upoważniony przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.
4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
5. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika Formularza, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.  
6. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych, mogących wprowadzić w błąd oraz treści szkodliwych. W szczególności zabrania się Użytkownikom umieszczania w Serwisie Internetowym treści i materiałów, które: 
- są sprzeczne z obowiązującym prawem,
- naruszają prawa innych Użytkowników, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie,
- są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
- wzywają do nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
- nawołują do aktów przemocy,
- obrażają Użytkowników lub osoby trzecie,
- bez uzyskania pisemnej zgody Administratorów promują inne strony internetowe, które są konkurencją Serwisu Internetowego,
- zawierają treści o charakterze pornograficznym,
- stanowią odnośniki (linki) prowadzące do stron internetowych zawierających treści opisane powyżej.
7. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi. 
8. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo, Firma nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek powstałe szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności lub/i przerw w prowadzeniu działalności lub/i utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub/i inne szkody wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania Serwisu Internetowego.
9. Firma oświadcza, że informacje znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego zamieszczone zostały w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Użytkownika.
10. Firma posiada prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Serwisu Internetowego, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, jak również z innych przyczyn niezależnych od Firmy, na czas dla tego niezbędny.
11. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu Internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
12. W trosce o bezpieczeństwo treści dostarczanych do Użytkownika Administracja zobowiązuje się do weryfikowania przekazów reklamowych, które są do niego dostarczane. 
13. Firma ponosi odpowiedzialność wynikającą z warunków Regulaminu oraz podejmuje się obowiązku realizowania zobowiązań materialnych. Brak możliwości realizacji Regulaminu następuje wówczas, gdy Użytkownik nie loguje się przez okres co najmniej 60 dni i nie otwiera w tym czasie żadnych adresowanych do niego reklam. Po takim czasie nieaktywności Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika razem z jego danymi osobowymi, na co Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę.
14. Pomimo starań oraz wykorzystywania środków zabezpieczających opartych na podwójnym szyfrowaniu danych w celu intensyfikacji ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza kontrolą Firmy.
15. Firma nie bierze również odpowiedzialności za komentarze, opinie, oceny Użytkowników. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane poprzez Zasoby Firmy materiały powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi danymi i, dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.
16. Zabrania się Użytkownikom prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych mających na celu przeniesienie Użytkowników lub osób korzystających z Serwisu Internetowego na zewnętrzne strony www, portale, vortale bądź dowolne nośniki informacji, na których Użytkownicy prowadzą działalność zarobkową, bez uprzedniej wyraźnej zgody Firmy.

§ 7
USUNIĘCIE LUB OGRANICZENIE DOSTĘPU

1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu Internetowego, poprzez usunięcie konta bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie.
2. Firma oświadcza, że w wyniku usunięcia konta usunięte zostają wszystkie dane osobowe i profilowe Użytkownika. Usunięcie danych nie dotyczy adresu email, który zostaje administracyjnie zablokowany uniemożliwiając posługiwanie się nim w systemie oraz ponowną rejestrację przez okres 12 miesięcy na co Użytkownik wyraża zgodę.
3. Zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, każdy z Użytkowników ma prawo do określenia zakresu danych osobowych podlegających udostępnieniu oraz ich modyfikacji.
4. W przypadku niewłaściwego korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności postępowania sprzecznego z postanowieniami Regulaminu Firma i działający w jej imieniu Administrator mogą wysłać „Ostrzeżenia” do Użytkownika lub/i tymczasowo lub stale zablokować dostęp do Konta.
5. Ostrzeżenie nie jest metodą nacisku, a jedynie informacją o naruszeniu Regulaminu w rozumieniu Firmy i osób administrujących. Ostrzeżeń jest pięć, po których – w przypadku ponownego naruszenia zasad Regulaminu – Firma (Administrator działający w jej imieniu) ma możliwość zablokowania lub usunięcia Użytkownikowi dostępu do Konta.  
6. O zablokowaniu dostępu do Konta decyduje Firma (Administrator działający w jej imieniu). 
7. Po zablokowaniu dostępu do dostępu do Serwisu i Konta Internetowego Użytkownikowi przysługuje okres 7 dni roboczych na złożenie odwołania drogą elektroniczną. Przekroczenie tego terminu powoduje trwałe usunięcie możliwości korzystania z Serwisu Internetowego. Decyzja Firmy (Administratora działającego w jej imieniu) jest nieodwołalna, a Użytkownik bezwarunkowo się z nią zgadza, nie roszcząc żadnych praw.
8. Naruszenie postanowień § 6, pkt 16 będzie skutkowało całkowitą blokadą administracyjną konta oraz usunięcia wszystkich niezgodnych z Regulaminem materiałów. 

§ 8
PŁATNOŚCI

1. Usługi oferowane w Serwisie dla Użytkowników są nieodpłatne.
2. Usługi oferowane w ramach promocji działalności zarobkowej Użytkowników są odpłatne, a ich zakres ustalany jest indywidualnie z Firmą.
3. Firma zastrzega sobie prawo zwolnienia całościowego lub częściowego Użytkowników z opłat wynikających z § 8 pkt. 2.

§ 9
REKLAMACJE

1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Zasobów Firmy.
2. Firma pomimo wszelkich starań dokładanych podczas tworzenia Zasobów, nie może zagwarantować pełnej satysfakcji Użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.
3. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres pocztowy: contact@bluewine.media bądź też na adres Firmy.
4. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zostać wysłana z adresu email użytego przy rejestracji i zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.
6. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
7. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności stanowi integralną i nieodłączną część Regulaminu.
2. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika odbywa się za Zgodą Użytkownika. Zgoda zostaje udzielona w procesie rejestracji przez zaznaczenie odpowiedniego pola typu CheckBox.
3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach wskazanych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody oraz Regulaminie (innych niż cele marketingowe) jest niezbędne w procesie rejestracji dla uzyskania dostępu do określonych usług, produktów lub treści cyfrowych bez nośnika lub odpowiedzi na wiadomość.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka BlueWine Media Agency z siedzibą w Piekarach Śląskich 41-940, ul. Bytomska 184 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gliwice, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000731930, NIP:4980268646, REGON: 380260778,
5. Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację ich uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i poprawienia, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a nadto prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do  żądania przeniesienia danych, korzystając z mechanizmów dostępnych przez Zasoby Firmy. Wykonanie praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się drogą elektroniczną na adres: contact@bluewine.media bądź też drogą pocztową na adres Firmy. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdemu Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru. 
6. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może skutkować brakiem możliwości dostępu przez Użytkownika do Serwisu.
7. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub też w celach, dla których pierwotnie je gromadzono, tylko w sposób dozwolony niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Firma może ujawnić współpracującym podmiotom opracowane zbiorcze oraz ogólne zestawienia statystyczne nie zawierających danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Uczestników.
8. Usługodawca przetwarza Dane Użytkowników zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzeniem RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych następuje jedynie w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
9. Do celów o których mowa w ustępie poprzedzającym należą między innymi:
a. udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika,
b. świadczenie w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
c. umożliwienie Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami, a także dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika;
d. udzielanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Firmy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego;
e. profilowanie danych w trakcie zawierania lub wykonywania umowy;
f. przesyłanie wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.
g. profilowanie użytkownika zgodnie z prowadzoną działalnością Firmy w stopniu niezbędnym do realizacji jej statutowych celów oraz obowiązującym prawem, za uprzednią zgodą Użytkownika, o której mowa w pkt. 9 nn. paragrafu
8. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez Firmę stanowi jedną z technik przetwarzania danych osobowych,  polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby, której dane są przetwarzane, a w szczególności analizy lub prognozy jej osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania i postawy pod kątem działań marketingowych.  
9. Profilowanie danych Użytkownika odbywa się za jego wyraźną zgodą wyrażoną w procesie rejestracji konta Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu Rejestracji.  
10. Proces profilowania danych przeprowadzany przez Firmę ma w całości charakter zautomatyzowany i polega na zbieraniu i przetwarzaniu w szczególności następujących danych: imię, data urodzenia, płeć, stan cywilny, adres  ( kod pocztowy, miejscowość, województwo), wykształcenie, zawód, osiągane dochody. Nadto, Firma dokonuje profilowania danych na podstawie informacji, udzielanej przez Użytkownika poprzez wybór ulubionej kategorii reklam oraz kuponów rabatowych, jakie chce on otrzymywać. Profilowanie odbywa się pod kątem preferencji zakupowych i reakcji na otrzymywane oferty, reklamy i rabaty. 
11. Profilowanie ma na celu i skutkuje przygotowaniem dla Użytkownika spersonalizowanych ofert handlowych, rabatów i promocji Partnerów Firmy. 
12. Użytkownikowi, którego dane osobowe podlegają profilowaniu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich profilowania. Wniesienie sprzeciwu powoduje natychmiastowe zaprzestanie profilowania danych przez Firmę. Sprzeciw ma charakter bezpłatny i może być wniesiony w dowolnym momencie. Dla swojej skuteczności sprzeciw powinien być wyrażony poprzez przesłanie informacji o braku dalszej zgody na profilowanie danych na adres e-mail Firmy: contact@bluewine.media
13. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, odpowiedzi na forum, korzystania z czatu, FAQ, porad i wskazówek, przykładów, konkursów, galerii itp. są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników korzystających z Zasobów, a ich zakres określa każdy Użytkownik indywidualnie na swoim Koncie. Pomimo licznych procesów weryfikacyjnych Firma nie jest w stanie zabezpieczyć Uczestników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.  
14. Wszystkie materiały, informacje i listy przesłane bądź opublikowane w ramach Zasobów Firmy przez Użytkownika bądź też w inny sposób przekazane Firmie są traktowane przez obie strony jako niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie ma żadnych zobowiązań względem tych informacji.
15. Wszelka korespondencja od Firmy, adresowana bezpośrednio do Użytkowników powinna być traktowana jako poufna. Zabrania się udostępniania takiej korespondencji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Firmy.
16. Firma traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Firma stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
17. Wszelkiego rodzaju informacje przechowywane w bazie danych Firmy stanowią jej własność. Wykorzystywanie ich przez Użytkowników byłych i obecnych bez upoważnienia ze strony Firmy jest zabronione i może skutkować usunięciem konta, łącznie z podjęciem działań prawnych, skierowanych przeciwko nim.
18. Niezależnie od danych osobowych Firma gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) oraz identyfikatory urządzeń (anonimowy identyfikator urządzenia) Użytkowników, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Zasobami Firmy, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
19. W Zasobach Firmy Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
20. Firma zachęca Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

§ 11
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zawarte w Zasobach Firmy materiały, w tym w szczególności wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne, znaki towarowe, bazy danych oraz rozwiązania informatyczne są własnością Firmy oraz podlegają ochronie prawnej, przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017, poz.776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Materiały, o których mowa w zadaniu poprzedzającym nie mogą zostać wykorzystywane na innych witrynach oraz kodzie źródłowym, a dokładny zakres ich używalności wymaga interpretacji Firmy.
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Zasobach Firmy stanowią własność Firmy lub osób trzecich. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Firma prezentuje w Zasobach utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Zasobie Firmy Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Firmy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
5. Użytkownik ma prawo umieścić w swoim profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek (tzw. awatar)
5. W przypadku wystąpienia osób i podmiotów trzecich z roszczeniami w stosunku do Serwisu Internetowego z tytułu naruszenia ich praw poprzez zamieszczenie przez Użytkownika treści, materiałów lub Oferty, Użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za ten czyn oraz pokryć w pełnej wysokości koszty ewentualnego postępowania sądowego, pomocy prawnej (zastępstwa procesowego) oraz odszkodowań (zadośćuczynień) zasądzonych lub uznanych w drodze zawartej ugody.
6. Użytkownicy Zarejestrowani ponoszą całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w Serwisie Internetowym treści, materiały oraz Oferty, a także za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z Regulaminem.
7. Firma nie analizuje konkretnych próśb w zakresie porad dotyczących korzystania ze znaków towarowych, znaków serwisowych, logo i innych nazw produktów. W przypadku pytań dotyczących znaku towarowego w związku z istniejącą umową z Serwisem Internetowym, prosimy o kontakt.
8. Publikacja lub/i przesłanie materiałów do publikacji w Zasobach Firmy jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że są one wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób i podmiotów trzecich oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie (nie ograniczone na rzecz podmiotów lub osób trzecich) oraz prawa do wykorzystania wizerunku, publikacji i rozpowszechniania w sieci Internet, a publikacja tych materiałów nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Równocześnie Użytkownik oświadcza, iż treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. Publikując lub/i oddając artykuły względnie inne materiały do publikacji Użytkownicy oraz osoby trzecie zgadzają się na umieszczenie ich w bazie danych Firmy.
9. Umieszczając w Serwisie materiały, opinie lub komentarze stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownicy jako ich autorzy udzielają Firmie nieodpłatnego, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania z materiałów przez Firmę przez czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:
- wprowadzenie do pamięci komputera
- wprowadzenie do pamięci serwera w celu udostępniania w Serwisie;
- rozpowszechnianie w sieci Internet drogą przewodową i bezprzewodową;
- utrwalenie w całości lub części dowolną techniką,
- zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką,
- publiczne odtworzenie i wyświetlenie.
Poprzez publikację/udostępnienie Użytkownik udziela również Firmie upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Licencja udzielona Firmie obejmuje również prawo do  upoważnienia przez Firmą innych osób do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Udzielenie licencji następuje w momencie udostępnienia utworu na Portalu. Użytkownikowi za udzielenie licencji nie przysługuje wynagrodzenie. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Firmie za pomocą poczty elektronicznej na adres:  kontakt@bluewinemedia.pl oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu utworów.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku łamania obowiązującego prawa lub Regulaminu, Administrator systemu może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu Internetowego na określonym urządzeniu lub całkowicie zablokować możliwość dostępu do Zasobów oferowanych przez Serwis Internetowy.
2. Zabrania się wysyłania niepożądanych wiadomości do innych osób lub przekazywania im informacji w inny sposób, aby inna osoba, której użytkownik nie zna lub która nie prosiła o takie informacje, mogła przeczytać wiadomość na temat Firmy lub/i Serwisu Internetowego. Tego rodzaju postępowanie skutkuje zablokowaniem Użytkownika. Oznacza to również zakaz umieszczania wiadomości na forach i innych stronach internetowych, na których zabrania się publikowania wiadomości reklamowych, wiadomości MLM (dotyczących marketingu wielopoziomowego) lub wiadomości o programach lojalnościowych.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Regulaminie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy lub sąd wyznaczony przez Firmę.

Powiadomienie o plikach cookie

Prosimy o zapoznanie sie z Regulaminem {term} oraz Polityką Prywatności Polityka prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z ich znajomością oraz wyrażaniem świadomej i dobrowolnej zgody na ich przestrzeganie